Ubezpieczenie OC: ERGO HESTIA

Kujawsko-Pomorskie
nr polisy: 4360 0032 9642
Warmińsko-Mazurskie
nr polisy: 4360 0032 9644
Zachodniopomorskie
nr polisy: 4360 0032 9643

WAŻNE:

Aby wybrać ubezpieczenie OC – ochrona prawna lub OC w życiu prywatnym obowiązkowo musi być OC podstawowe w wysokości 25 zł.

WAŻNE:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:

Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna osoby bliskiej Ubezpieczonego, o ile pozostaje z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym – OC w życiu prywatnym w Hestia dotyczy osób bliskich tj. małżonka, dziecko o ile pozostaje z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

WAŻNE:

W przypadku chęci przystąpienia do oferty należy wypełnić Oświadczenie-Zgodę na pobieranie składki. 

WAŻNE:

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE od 1 dnia kolejnego miesiąca po prawidłowym dostarczeniu oświadczenia  i deklaracji.

Okres zapisów: 16 – 15 dzień każdego miesiąca.

 

Czas obowiązywania obecnych ubezpieczeń majątkowych w ofercie PZU kończy się 31 października 2022 r.

Wyboru nowego ubezpieczenia należy dokonać do 15 października 2022 r.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA – wyciąg z umowy generalnej

Przedmiot ubezpieczenia
§6
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariusza za rażące naruszenie prawa,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
4) ubezpieczenie ochrony prawnej
5) ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych

2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ustępie 1 określony został poniżej, przy czym ubezpieczenie o którym mowa w p.1 jest obligatoryjne, zaś ubezpieczenia o których mowa w p.2-5 są fakultatywne i dostępne za opłatą dodatkowej składki. Każdy Ubezpieczony dokonuje wyboru zakresu ubezpieczenia w deklaracji o której mowa w § 3.

Przedmiot ubezpieczenia o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1, 2, 3
§7
1. Ubezpieczenie o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez nich w związku z wykonywaniem czynności służbowych osobom trzecim, pracodawcy oraz innym pracownikom.

2. Ubezpieczenie o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 obejmuje odpowiedzialność majątkową funkcjonariusza Policji za szkody wyrządzone przez niego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dysponowaniu organu lub jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych albo nadzorowanych przez ministra właściwego do sprawa wewnętrznych zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.


3. Ubezpieczenie o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 obejmuje odpowiedzialność materialną pracownika cywilnego Policji za szkody wyrządzone przez niego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych wynikającą z przepisów Kodeksu pracy.


4. Ubezpieczenie o którym mowa w §6 ust.1 pkt. 1 obejmuje szkody wyrządzone wskutek uszkodzenia i utraty mienia powierzonego pracownikowi cywilnemu i funkcjonariuszowi Policji do służby z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się.


5. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 pkt. 1 za opłatą dodatkowej składki można również rozszerzyć o odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy Policji za czyste straty finansowe wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, którą ponoszą oni zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.


6. Ubezpieczenie o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 za opłatą dodatkowej składki można również rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez nich osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.


7. Umowa ubezpieczenia, o którym mowa w §6 ustęp 1 pkt. 1,2 i 3 obejmuje wypadki zaistniałe na terenie RP w okresie ubezpieczenia (lub przedłużonym okresie składania roszczeń, który wynosi 12 miesięcy po zakończeniu okresu ubezpieczenia) oraz wynikłe z działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce po dacie początkowej, przy czym wszystkie wypadki wynikłe z tej samej przyczyny uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miał on miejsce w chwili powstania pierwszego.

 

Ryzyka nie objęte ubezpieczeniem. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej
§8
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu albo obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.


2. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 nie obejmuje szkód polegających na utracie wartości pieniężnych.


3. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 i 3 nie obejmuje czystych strat finansowych.


4. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 i 3 nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych.


5. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 i 3 nie obejmuje szkód powstałych poza terytorium RP.


6. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 i 3 nie obejmuje szkód, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzającego zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania.


7. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 1 i 3 nie obejmuje szkód wynikłych z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, związanych z działaniami wojennymi i aktami terroru.


8. Ponadto ubezpieczenie o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 3 nie obejmuje jakichkolwiek szkód polegających na utracie mienia, szkód wynikłych z użytkowania urządzeń latających i pływających oraz pojazdów mechanicznych, szkód wyrządzonych osobom bliskim, szkód wynikłych z użytkowania broni palnej.

 

Przedmiot ubezpieczenia o którym mowa w §6 ustęp 1 punkty 4 i 5
§9
1. Przedmiotem ubezpieczenia, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 4 są koszty ochrony prawnej, poniesione przez ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed sądami polskimi, prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym.


2. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 5 obejmuje wypłatę funkcjonariuszowi dodatkowego świadczenia w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych płatną w razie wszczęcia przeciw funkcjonariuszowi postępowania przed sądami polskimi, prowadzonego z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym, o ile wiązało się to z wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia.


3. W sytuacjach wskazanych w §8 ust.1 oraz §10 ust.2 niniejszej umowy, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, o którym mowa w ustępie 2, z zachowaniem jednakże prawa regresu do ubezpieczonego w sytuacji, gdy wina umyślna ubezpieczonego zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem.


4. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 4 obejmuje koszty, o których mowa w ust. 1, o ile ich poniesienie związane było z postępowaniem, o którym mowa w ustępie 1 pozostającym w związku z wykonywaniem czynności służbowych.


5. Ubezpieczenie, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 4 i 5 obejmuje wypadki do których doszło w okresie ubezpieczenia.


6. W zakresie określonym w ust. 1 ubezpieczeniem objęte są w szczególności:
1) koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej,
2) koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych dokumentów stanowiących środki dowodowe,
3) pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.


7. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w §6 ustęp 1 punkt 4 obejmuje koszty poniesione w postępowaniu wszczętym w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, przy czym w razie wątpliwości za datę wszczęcia postępowania uważa się chwilę, w której właściwy organ, urząd lub funkcjonariusz podjął pierwszą czynność wobec ubezpieczonego w danej sprawie, o której to czynności ubezpieczony został poinformowany, nawet jeżeli nie była potwierdzona na piśmie i nie stanowiła formalnego wszczęcia postępowania w świetle obowiązujących przepisów.


8. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego ustala się zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi wysokość wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy prawnego w wysokości stawki minimalnej.


9. W przypadku braku takich przepisów stosuje się przepisy stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego lub obrony dla adwokata lub radcy prawnego; w przypadku braku takich unormowań stosuje się odpowiednio przepisy regulujące zasady ponoszenia przez państwo (Skarb Państwa) kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.


10. Jeżeli wysokość kosztów i wydatków prawnych nie wynika z przepisów prawnych, koszty pokrywane są w wysokości cen średnich albo uzgodnionej w pisemnym porozumieniu z Ubezpieczycielem lub zagwarantowanej na piśmie przez Ubezpieczyciela.

 

Ryzyka nie objęte ubezpieczeniem. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej.
§ 10
1. Przedmiotem ubezpieczenia, o którym mowa w §6 ust. 1 punkt 4 nie są koszty ochrony prawnej pokrywane w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z ubezpieczonym przez jakiegokolwiek Ubezpieczyciela, a także koszty ochrony prawnej ponoszone przez ubezpieczonego w sporze z Ubezpieczycielem, niezależnie od istoty sporu.


2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia, o którym mowa w §6 ust. 1 punkty 4 i 5 wyłączone są jakiekolwiek koszty związane z podejrzeniem popełnienia przez niego z winy umyślnej przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu albo obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.


3. Koszty ochrony prawnej związane z uczestnictwem ubezpieczonego w popełnieniu przestępstwa ściganego w trybie art. 228 i 230 kodeksu karnego objęte są ochroną, z zachowaniem jednakże prawa regresu do ubezpieczonego w sytuacji, gdy wina umyślna ubezpieczonego zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem.


4. Ponadto z zakresu ubezpieczenia o którym mowa w §6 ust. 1 punkt 4 wyłączone są koszty:
1) poniesione w postępowaniu wszczętym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, w wyniku apelacji lub wniesienia innego środka zaskarżenia, albo wznowienia postępowania, o ile dotyczą postępowania prowadzonego przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela,
2) powstałe w następstwie korzystania z usług osób nie uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie,
3) powstałe w następstwie korzystania z usług osób, nie posiadających prawa wykonywania zawodu,
4) wynikłe wskutek poniesienia – na polecenie ubezpieczonego – kosztów, które nie były konieczne w celu obrony praw ubezpieczonego, albo dotyczących środków dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postępowania,
5) związane ze świadomym udzieleniem przez ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, albo dostarczeniem sfałszowanych dokumentów,
6) związane ze świadomym zatajeniem przez ubezpieczonego informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej albo przebieg postępowania,
7) poniesione w postępowaniu wszczętym na wniosek krewnych lub powinowatych ubezpieczonego, albo osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, a także pozostających z nim w stosunku zależności wynikającym z zatrudnienia ich przez ubezpieczonego lub z innej podstawy,
8) poniesione w związku z korzystaniem przez ubezpieczonego z pomocy prawnej osób przez niego zatrudnionych, o ile dana czynność mieściła się w zakresie ich obowiązków,
9) poniesione na pokrycie kar sądowych lub administracyjnych nałożonych na ubezpieczonego albo osoby świadczące na jego rzecz pomoc prawną.